Make your own free website on Tripod.com
BaCk(ก่อนหน้า)
วัดกันมาตุยาราม
            เป็นวัดราษฎร์ธรรมยุตนิกาย ในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ ตั้งอยู่ในถนนมังกร นามของวัดนี้มีความหมายบ่งบอกถึงผู้สร้างคือ "มารดาของนายกัน" วัดกันมาตุยาราม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2407 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โดยนางกลิ่น สาครวาสี ลูกสาวแม่แฟง และพัฒนาเป็นโรงโสเภณีชั้นสูง
 ตกแต่งด้วยเครื่องใช้อย่างดีเหมือนบ้านผู้มีอันจะกินในสมัยนั้น ต่อมาได้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสร้างวัดบริเวณปากตรอกเต๊า ตั้งชื่อว่า "วัดกันมาตุยาราม" อันหมายถึง วัดที่มารดาของนายกัน เป็นผู้สร้าง บริเวณวัดแห่งนี้ค่อนข้างคับแคบภายในมีเจดีย์ทรงระฆัง คว่ำแบบลังกาสร้างเลียนแบบธัมเมกสถูปในประเทศอินเดีย