Make your own free website on Tripod.com

 

            ได้ชื่อตามวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร เป็นวัดที่มีประวัติยาวนานกว่าสมัยกรุงศรีอยุธยา และได้รับพระราชทานนามใหม่ตอนบูรณปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 1ว่า”วัดเกาะแก้วลังการาม” หรือที่เรียกติดปากกันว่า”วัดเกาะ” ต่อมาในสมัยของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชนามใหม่ว่า“วัดสัมพันธวงศาราม” เพื่อเฉลิมเกียรติให้แก่ผู้บูรณะวัดนี้เป็นพระองค์แรก ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าชื่อของเขตสัมพันธวงศ์เป็นนามพระราชทานจากรัชกาลที่ 4
            ในสมัยรัชกาลที่ 6(พ.ศ.2457) ได้มีการประกาศให้พื้นที่สัมพันธวงศ์เป็นเขต(อำเภอ)สัมพันธวงศ์ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 แขวง ได้แก่ แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ
            มีพื้นที่รวม 1.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ0.09 ของพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร เขตนี้จึงเป็นเขตที่เล็กที่สุดของกรุงเทพฯนั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงได้รับสมญานามว่า”เมืองจิ๋ว ทำเลมังกรทอง”