Make your own free website on Tripod.com
            ในสมัยรัชกาลที่ 6(พ.ศ.2457) ได้มีการประกาศให้พื้นที่สัมพันธวงศ์เป็นเขต(อำเภอ) สัมพันธวงศ์ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 3 แขวง ได้แก่ แขวงสัมพันธวงศ์ แขวงตลาดน้อย แขวงจักรวรรดิ
            มีพื้นที่รวม 1.42 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ0.09 ของพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร