Make your own free website on Tripod.com
มีการกล่าวถึงในพระราชพงศาวดารในกรุงรัตนโกสินทร์มีใจความว่า        
                “ทรงพระราชดำริดังนี้ จึงดำรัสสั่งให้พระยาธรรมาธิกรณ์กับพระยาจิตรนาวี เป็นแม่กองคุมช่างและไพร่ไปวัดกะที่สร้างพระนครใหม่ข้างฝั่งตะวันออก ได้ตั้งพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อ ณ วันอาทิตย์เดือนหกขึ้นสิบค่ำฤกษ์เวลาย่ำรุ่งแล้ว 54 นาที พระราชวังใหม่ให้ตั้งในที่ซึ่งพระยาราชาเสรษฐี และพวกจีนอาศัยตั้งบ้านเรือนอยู่แต่ก่อน โปรดให้พระยาราชาเสรษฐีและพวกจีนย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่สวน ตั้งแต่คลองวัดสามปลื้มไปจนถึงคลองวัดสามเพ็ง”
            จะเห็นได้ว่ากำเนิดของชุมชนคนจีนย่านสำเพ็ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ในพื้นที่การจัดระเบียบการปกครองของเขตสัมพันธวงศ์โดยในทางประวัติศาสตร์ถือได้ว่า ชุมชนชาวจีนในสำเพ็งเป็นชุมชนที่มีประวัติเก่าแก่ที่สุดของกรุงเทพมหานครและเคียงคู่กับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นชุมชนนอกกำแพงเมืองแห่งแรกที่มีการลงหลักปักฐาน ผืนดินบริเวณนี้คือ จุดเริ่มต้นของตำนานชีวิตของผู้คนมากมายบนแผ่นดินไทย เป็นอาณาบริเวณที่คนไทยเชื้อสายจีนทุกผู้มีความผูกพันทางจิตใจอย่างลึกซึ้ง