Make your own free website on Tripod.com
ได้มีการจัดการส่งเสริมอาชีพในเขตสัมพันธวงศ์
            มีการส่งเสริมการฝึกอาชีพและพัฒนากลุ่มอาชีพในชุมชน เขตสัมพันธวงศ์ เป็นแหล่งชุมชนที่ประกอบการค้าในด้านต่างๆแทบทุกชนิด ทำให้ประชาชนมีพื้นที่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ปัญหาการว่างงานน้อยมากในชุมชน นอกจากนี้ยังมีการอบรมอาชีพให้เป็นทางเลือกใหม่แก่ประชาชน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า เป็นต้น
            มีการจัดตั้งกลุ่มอาชีพที่เกิดขึ้นของประชาชนในชุมชน โดยกลุ่มมีการผลิตสินค้าออกจำหน่ายตามความต้องการของตนเอง เช่น กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าชุดนักเรียนเขตสัมพันธวงศ์
            จัดหา แนะนำ สถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้าแก่กลุ่มอาชีพ โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ หรือองค์กรเอกชน เพื่อนำสินค้าไปร่วมแสดงและจัดจำหน่าย ไม่ว่าสินค้าที่ได้รับคัดสรร