Make your own free website on Tripod.com
            ในเขตสัมพันธวงศ์แบ่งออกเป็น3 แขวง คือ สัมพันธวงศ์ ตลาดน้อย จักรวรรดิ ซึ่งประชากรในเขตสัมพันธวงศ์นั้นจะอยู่กันหนาแน่นที่สุดในแขวงสัมพันธวงศ์ เนื่องจากมีถนนเยาวราชซึ่งเป็นทำเลทำมาหากินที่ดีและมีการค้าขายกันอย่างหนาแน่นและทั้งวัน
จำนวนประชากรชาย   12254 คน จำนวนประชากรหญิง 18082 คน จำนวนประชากรรวม  30336 คน