Make your own free website on Tripod.com
                        ปัจจุบันในเขตนี้ได้ประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายเช่นด้านจราจรทำให้อากาสมีมลพามาก หรือแม้กระทั่งขยะต่างๆ ทางเขตจึงมีหลักการว่า .การพัฒน