Make your own free website on Tripod.com
ทางเขตได้กำหนดเป้าหมายไว้คือการพัฒนาชีวิตของบุคคลกลุ่มต่างๆให้ดีขึ้น เพื่อที่จะมีเป้าหมายในชีวิตของตนเอง โดยจัดให้มีการพัฒนาด้านสังคม ประกอบด้วย 7 ตัวชี้วัด คือ
    การพัฒนาเด็ก ได้มีการส่งเสริมและให้โอกาสเด็กได้แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสมกับวัย การจัดกิจกรรมด้านกีฬาแก่เด็กในชุมชน เห็นได้จาก โครงการพัฒนาศักยภาพเด็ก โครงการกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด และการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
    การพัฒนาเยาวชน ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดบทบาทของตนเองในการพัฒนา เช่น การส่งเยาวชนเข้ารับการอบรมการจัดตั้งสภาเยาวชนของเขต
    การพัฒนากลุ่มสตรี ได้ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มสตรี และส่งเสริมด้านสิทธิสตรีภายในชุมชน เช่น การส่งเสริมให้สตรีเข้ามามีบทบาทในคณะกรรมการชุมชน และส่งกลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น งานวันสตรีสากล
    การพัฒนากลุ่มผู้สูงอายุ ได้กระตุ้นให้สังคมเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุในฐานะปูชนียบุคคลภายในชุมชน สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุภายในชุมชน ในการทำประโยชน์แก่ตนเอง และชุมชน เช่น จัดโครงการให้ความรู้ด้านสุขภาพ อนามัย
    การพัฒนาและส่งเสริมดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสงเคราะห์ผู้พิการในชุมชน เช่น การส่งอาสาสมัครช่วยงานนักสังคมสงเคราะห์ออกดูแล ให้คำปรึกษา และดำเนินการช่วยเหลือผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
    การดูแลเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวัสดุอุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน การกระตุ้นให้เกิดการรวมกันในการดำเนินงานด้านบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน การกระตุ้นให้เกิดการรวมกันในการดำเนินงานด้านบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เช่น โครงการสายตรวจชุมชน จัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
    การพัฒนาการผูกพันของครอบครัว ได้กระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความรักความผูกพัน และความอบอุ่นในครอบครัวในชุมชน เช่น รับแจ้งปัญหาความรุนแรงด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน