Make your own free website on Tripod.com
ได้จัดการพัฒนาด้านจริยธรรม วัฒนธรรมและประเพณี
ส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีเกี่ยวกับประเพณีไทย เช่น การทำบุญเลี้ยงพระสรงน้ำเนื่องในวันสงกรานต์ร่วมกับการรณรงค์ยาเสพติดในชุมชน
จัดงานวันสำคัญทางศาสนา ได้จัดงานเข้าพรรษาทุกปีโดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาถวายวัดต่างๆในเขต โดยมีชุมชนต่างๆ และ กลุ่มต่างๆ เข้าร่วมงาน
จัดโครงการด้านจริยธรรมแก่ประชาชน ได้ดำเนินการจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อให้ประชาชนได้รู้จักเสียสละ มีเมตตาต่อผู้อื่น โดยสำนักงานเขตได้ร่วมกับสภากาชาติไทยและธนาคารไทยพานิชย์ รับบริจาคเลือด3 เอน ต่อ 1 ครั้ง