Make your own free website on Tripod.com

 

                    ระเทศไทยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว และสามารถนำเงินมากมายมหาศาลเข้าสู่กลไกการหมุนเวียนเงินทางเศรษฐกิจ ทำให้สามารถนำเงินจุดนี้มาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆมากมาย การที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนั้นมีปัจจัยอยู่หลายอย่าง เช่น สินค้าราคาถูก ค่าเงินถูก อาหารอร่อย คนไทยมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สถานที่ท้องเที่ยวมีความสวยงาม ที่พักดีราคาไม่แพงและบริการดี ซึ่งโรงแรมจึงเป็นส่วนสำคัญในการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย แล้วรู้สึกประทับใจในการบริการ อาหาร  และความเป็นมิตรของคนไทย ดังคำพูดที่ว่า “ยิ้มสยาม”