Make your own free website on Tripod.com

 

การที่ประเทศเราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้นั้นประชาชน และชุมชนทุกชุมชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ  การที่ประชาชนในชุมชนใดๆก็ตามจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพ และชุมชนนั้นจะเจริญก้าวหน้าทางด้านต่างๆ เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านการท่องเที่ยวได้นั้น ต้องอาศัยระบบองค์กรย่อยทั้งทางภาครัฐและทางภาคเอกชนต่างก็เป็นองค์ประกอบสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกของการพัฒนา การช่วยเหลือชุมชนและคนในชุมชน ซึ่งการวิจัยและพัฒนาจะเป็นกลไกในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารงานพัฒนาชุมชนจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนาชุมชนให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องมีหน่วยงานและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนางานกระจายไว้ในหลายด้าน ทั้งระดับหน่วยงานขึ้น ตรงกับอธิบดี ผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขต หรือแม้แต่ชุมชน อันแต่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ การบริหารงานในภาคชุมชน อาทิ เช่น เขตการค้า มักจะเป็นแหล่งชุมชน และมีความหนาแน่นของประชากรสูงในช่วงการค้าขาย ดังนั้นการพัฒนาเขตการค้าควรจะ พัฒนาด้านการท่องเที่ยว การสัญจร และใช้พื้นที่นั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพื่อความเหมาะสมต่อลักษณะบริเวณนั้น เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีสถานที่ท่องเที่ยว อาหารที่มีชื่อเสียง และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ทั้งบนบกและในน้ำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนสามารถนำเงินเข้าประเทศได้มากมาย ถ้าเราสามารถพัฒนาจุดเด่นในจุดนี้โดยการร่วมมือร่วมใจกันของภาครัฐ และภาคเอกชน และประชาชนทุกคน โดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวและพรรคพวกที่เป็นอยู่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยก็จะมีเงินทุนในการพัฒนา แก้ไข และผลักดันโครงการต่างๆที่ประชาชนคาดหวังได้สำเร็จ เช่น การแก้ปัญหาจราจร การแก้ปัญหาคนว่างงาน การแก้ปัญหายาเสพติด การแก้ปัญหามลพิษ สิ่งเหล่านี้ล้วนสะท้อนให้เราเห็นว่าสภาพสังคมในปัจจุบันเป็นอย่างไร ในทางกลับกันตัวเราก็ต้องรู้จักหน้าที่และทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนี้ให้ดีที่สุด และพวกเราทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหากันต่อไป นอกจากพัฒนาด้านการท่องเที่ยวแล้ว ก็ยังมีการพัฒนาสาธารณูปโภค และการพัฒนาด้านความปลอดภัยทั้งทางด้านชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ เช่น ให้ความรู้เรื่องอาหารการกินต่างๆ ให้ความรู้ด้านการหนีไฟ ให้ความรู้ด้านการใช้ก๊าซหุงต้ม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียชีวิต และทรัพย์สินในชุมชนจึงต้องมีการเตรียมการรับสถานการณ์ต่างๆล่วงหน้า การพัฒนาในเรื่องใดก็ตามจะไม่สามารถสำเร็จลุล่วงได้ถ้าองค์ประกอบของกลไกการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐ ภาคเอกชน และตัวประชาชนเองยังไม่ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและยังเห็นแก่ตัว ต่างคนก็ต่างกอบโกยผลประโยชน์ของตัวเอง ในอนาคตประเทศไทยที่เป็นเอกราชของเราคงไม่มีอยู่ในโลกใบนี้ และในทางกลับกันถ้ากลไกต่างๆของการพัฒนานั้นรู้จักหน้าที่และบทบาทของตัวเองเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักก็จะทำให้คนในกลไกการพัฒนานั้นขับเคลื่อนกลไกได้อย่างสมบูรณ์ ก็จะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และประเทศไทยของเราก็จะเป็นเฉกเช่นประเทศที่พัฒนาแล้ว